Knihovní řád Městské knihovny Velké Bílovice

1                    Základní ustanovení

1.1              Městská knihovna ve Velkých Bílovicích je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

1.2              Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

1.3              Služby uvedené v bodě 1.2 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, za reprografické služby, za meziknihovní služby apod.)

1.4              Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

2                    Čtenáři a uživatelé knihovny

2.1              Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný čtenář, který je povinen dbát všech ustanovení Knihovního řádu.

2.2              Čtenářem knihovny se může stát každý občan po ukončení docházky základní školy a každé dítě do ukončení docházky základní školy po podepsání přihlášky jedním z rodičů.

2.3              Knihovnám se půjčuje literatura pouze prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

2.4              Čtenářský průkaz se vydává po vyplnění přihlášky a předložení občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti, dětem do ukončení docházky základní školy přihlášku musí potvrdit svým podpisem jeden z rodičů.

2.5              Čtenářský průkaz je čtenář povinen předložit při vstupu do knihovny.

2.6              Za vystavení čtenářského průkazu zaplatí čtenář stanovený poplatek za příslušný kalendářní rok (viz Ceník)

2.7              Za účelem registrace získává knihovna od uživatelů tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, přesné datum narození a adresu.

Tato data jsou shromažďována a zpracovávána za účelem evidence a statistiky a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatelů knihovny jsou uloženy v uzamčené skříňce a kromě knihovníka k nim nemá přístup žádná jiná osoba. Po ukončení čtenářství nebo na žádost čtenáře jsou všechna osobní data čtenáře zlikvidována (originální písemnosti fyzicky skartovány, údaje v počítačových databázích anonymizovány).

2.8              Čtenářem přestává občan být:

3                    Podmínky půjčování knih a časopisů

3.1              Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb a prostřednictvím výměnných souborů. Knihy a ostatní knihovní materiály určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat jen registrovaní čtenáři knihovny, a to na dobu jednoho měsíce.

3.2              Knihovna však může bez udání důvodu stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty.

3.3              Po uplynutí výpůjční lhůty si může čtenář tutéž knihu půjčit znovu, nežádá-li ji jiný čtenář. O prodloužení lhůty musí čtenář požádat osobně, písemně nebo telefonicky.

3.4              Výpůjčku dokumentů, jejichž pořizovací cena byla vyšší než 500,- Kč, a výpůjčku dokumentů z meziknihovních služeb a z výměnných fondů potvrdí uživatel svým

podpisem.

3.5              Čtenář nesmí vypůjčené knihy, časopisy a další materiály půjčovat dalším osobám.

3.6              Žádá-li čtenář knihu, která je právě půjčena, může využít zámluvní služby.  Záznam je prováděn na každý samostatný titul a čtenář může být písemně vyzván, aby si knihu vyzvedl. Kniha je rezervována nejdéle týden. Za nevyzvednutí rezervované knihy ve stanovené lhůtě zaplatí čtenář sankční poplatek (viz Ceník).

3.7              Žádá-li čtenář naučnou literaturu, případně beletrii, kterou knihovna nevlastní, může mu být zprostředkována meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při kladném vyřízení objednávky uhradí čtenář částečné náklady na poštovné za každou zásilku a poplatek, který si naúčtuje za půjčení půjčující knihovna (dle platných cen, uvedených ve Výpůjčním řádu této knihovny). Za nevyzvednutí knihy zaplatí čtenář sankční poplatek (viz Ceník).

3.8              Odnášení knih, časopisů či jiných materiálů z knihovny bez příslušných zápisů o jejich půjčení se pokládá za krádež. Knihovník má právo požadovat předložení příručního zavazadla.

3.9              Každý čtenář je povinen:

Do knihovny nemají přístup a mohou z ní být vykázány osoby v podnapilém stavu, osoby chovající se nepřístojně a takoví návštěvníci, kteří nedodržují hygienické předpisy.

4                    Poplatky, náhrady, upomínky

4.1              Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu,v jakém si jej vypůjčil, proto by si měl před převzetím výpůjčky dokument prohlédnout a zjištěné závady nahlásit knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za všechny závady zjištěné při vrácení a je povinen je uhradit.

4.2              Ztrátu a poškození musí čtenář ihned oznámit. Náhradou může být:

Způsob úhrady určuje knihovník individuálně.

4.3              Čtenář, který nedodrží výpůjční lhůtu, zaplatí upomínací poplatek. U knih žádaných jinými čtenáři má knihovník právo zkrátit interval mezi jednotlivými upomínkami.

Pokud bude čtenář upomenut doporučeným dopisem (4. upomínka) a nebude na něj reagovat, budou knihy vymáhány právní cestou.

4.4              Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

5                    Internet v knihovně

5.1              Podmínky provozu:

5.2              Další služby:

Provozní řád Internetu pro veřejnost je samostatnou přílohou tohoto Knihovního řádu.

6                    Reprografické a jiné kopírovací služby

6.1              Knihovna může podle povahy dokumentu jeho půjčení nahradit kopií.

6.2              Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

6.3              Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

6.4              Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie  v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu a ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

7                    Závěrečná ustanovení

7.1              Veškeré stížnosti, oznámení a podněty, týkající se služeb knihovny, má uživatel právo sdělit pracovníkovi knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu (Město Velké Bílovice). Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

7.2              Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

Podle potřeby vydává Městská knihovna ve Velkých Bílovicích dodatky k tomuto Knihovnímu řádu.

7.3              Knihovní řád je volně přístupný čtenářům v prostorách knihovny, poplatky jsou vyvěšeny na viditelném místě.

7.4              Tento Knihovní řád platí od 1. 10. 2002 na dobu neurčitou.

8                    Přílohy Knihovního řádu

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:

8.1              Provozní řád Internetu pro veřejnost (příloha č.1)

8.2              Ceník poplatků Městské knihovny ve Velkých Bílovicích (příloha č.2)

 

 

Příloha č.1 - Provozní řád Internetu pro veřejnost:

K dispozici jsou tři pracovní stanice:

SW Microsoft Windows XP-Professional, Windows 98, Microsoft Office

Připojení – ADSL – rychlost 2 Mbit/s.

 1. Internet je možné využívat vždy v půjčovní době. Uživatel je povinen se seznámit s Provozním řádem.
 2. Služby Internetu může v knihovně využívat každý uživatel knihovny starší 15 let s čtenářským průkazem zaregistrovaným na daný kalendářní rok, mládež do 15 let rovněž s platným čtenářským průkazem a s doprovodem rodinného příslušníka staršího 18 let, nebo po podepsání Prohlášení jedním z rodičů. Služby Internetu může využít po podepsání Prohlášení i uživatel bez čtenářského průkazu za vyšší poplatek (viz Ceník).
 3. Uživatel musí ovládat práci s počítačem.
 4. Uživatel musí dbát pokynů pracovnice knihovny.
 5. Uživatel platí sazbu (viz Ceník) za jedno místo a jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
 6. Uživatel si může předem zamluvit místo, maximálně však na 2 hodiny. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 519 346 616. Stejným způsobem lze zamluvení stanice předem i zrušit.
 7. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.
 8. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na disketách. Uživatelé mohou používat pouze diskety zakoupené v knihovně nebo vlastní, které však musí předložit obsluze k otestování a naformátování.
 9. V případě poruchy připojení, která trvá déle než 15 minut, může uživatel požadovat vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut.

10.  Není povoleno používat vlastní nezkontrolované diskety a CD nosiče.

11.  Není povoleno využívat e-mail knihovny a provozovat počítačové hry.

12.  Není povoleno prohlížení a stahování stránek s erotickou, pornografickou, rasistickou a podobnou tématikou.

13.  Provozovatel (Město Velké Bílovice) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

14.  V případě porušení Provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.

15.  Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

16.  Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).

 

 

Prohlášení

 1. Prohlašuji, že ovládám základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 2. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Provozním řádem.
 3. Prohlašuji, že budu respektovat tyto zásady:

Je zakázáno:

 

Jméno uživatele…………………………………….

Adresa………………………………………………

Podpis………………………………………………

 

Ve Velkých Bílovicích dne………………………...         Podpis rodiče……………

                                                                                        (u uživatelů do 15 let)

Prohlášení je součástí Provozního řádu Internetu pro veřejnost v Městské knihovně ve Velkých Bílovicích a je určeno uživatelům bez čtenářského průkazu starším 15 let a všem uživatelům do 15 let.

 

Příloha č. 2 - Ceník poplatků:

                                                 I.      Čtenářská legitimace na jeden rok

- děti, studenti, důchodci                                                             50,-

- ostatní čtenáři                                                                            100,-

(tyto poplatky jsou platné k 1.1.2005 a schválila je Rada města na své

38. schůzi dne 9.11.2004 pod bodem 4)

                                               II.      Rezervace knihy – zaslání oznámení                       cena poštovného

                                            III.      Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

- částečná úhrada poštovného při vyřízení objednávky              25,-

                                            IV.      Sankční poplatky

Upomínky:

1. upomínka                                                                                15,-

2. upomínka                                                                                25,-

3. upomínka                                                                                35,-

4. upomínka (doporučený upomínací dopis)                           55,-

Upomínky jsou zasílány zpravidla v měsíčních intervalech.

Ostatní sankční poplatky:

časopisu v hodnotě nad 50,- Kč                                                50,-

časopisu v hodnotě do 50,- Kč                                                   20,-

                                              V.      Zhotovení fotokopií

Formát A4 – jedna strana                                                             2,-

Oboustranně                                                                                   4,-

Formát A3 – jedna strana                                                             3,-

Oboustranně                                                                                   5,-

Zvětšení, zmenšení                                                                         1,-

Při zhotovení 10 a více kopií z jednoho originálu sleva 50 %.

 

                                            VI.      Ceník pro práci v Internetu

S platností od 1.1.2007 je přístup k Internetu i ostatní práce na PC v Městské knihovně Velké Bílovice zdarma.

Denní časový limit pro uživatele je stanoven na 60 minut pro registrované a 30 minut pro neregistrované uživatele.

Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a možností knihovny!

Ceny za tisk zůstávají stejné.

 

Tisk informací

(inkoustová tiskárna, formát A4)

černobílá stránka                                                                           5,-

černobílá stránka (jehličková tiskárna)                                        2,-

Diskety

Podle momentální nabídky

(Verbatim, Maxwell, Sony, BASF)                                              15,-